Thai secondary parents

sp1Free first course module

In this free course you you can learn English, bond with your child and help him or her to learn many skills, essential in later life.

ในคอร์สฟรีนี้ คุณสามารเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับลูกของคุณเพื่อช่วยให้เขาหรือเธอเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิต

ต่อมา

You can have a lot of creative fun together preparing costumes, sets, props and sound effects for the production of the play, The Shipwreck. You can help each other with the phonics giving the correct pronunciation for their acting parts.

คุณสามารถสร้างสรรค์ความสนุกมากมายด้วยกันกับการเตรียมเครื่องแต่งกาย, ฉาก อุปกรณ์ และซาวน์เอ็ฟเฟ็คสำหรับการผลิตของบทละคร  เรืออับปาง  คุณสามารรุช่วยซึ่งกันและกันกับการออกเสียงให้ถูกต้องสำหรับตอนที่พวกเขาแสดง

[pdf-button link=”/wp-content/uploads/2016/02/sp1.pdf” name=”Download free first course (PDF, 1MB)”]

ดาวน์โหลดฟรีคอร์สแรก (กดป่ม)

Description of each follow-up module

Learn English through Drama with your children
for secondary school students, ages 12 to 18

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทละครไปพร้อมกับลูก
สำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา อายุ 12 ถึง 18 ขวบ
Tom Sawyer

Course 2: The Adventures of Tom Sawyer

คอร์ส 2 การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์

Help your children to improve their reading,
writing, listening to, understanding and speaking
English.

ช่วยลูกของคุณให้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
Buffalo Girl

Have fun helping them prepare to produce and
act in the drama of Tom Sawyer,
a mischievous, but good-hearted boy.

สนุกสนานไปกับการช่วยพวกเขาเตรียมตัวกับการแสดงละคร เรื่อง ทอม ซอเยอร์ เด็กตัวป่วนแต่จิตใจดีเยี่ยม

Help them to sing the song ‘Buffalo Girl’.

ช่วยพวกเขาร้องเพลง ‘Buffalo Girl’

In preparation for life help them to develop the skills of

 • writing,
 • acting,
 • singing,
 • music,
 • drawing,
 • painting,
 • costume design,
 • set design
 • and working as a team.

ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะในด้านเหล่านี้ไปตลอดชีวิต

 • การเขียน
 • การแสดง
 • การร้องเพลง
 • ดนตรี
 • การวาดภาพ
 • การระบายสี
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • การออกแบบ
 • การทำงานเป็นทีม

Mark Twain

Mississippi steamboat

Help them to research the Mississippi River and Mark Twain on the internet.

ช่วยพวกเขาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ และ มาร์ค ทเวน ในอินเตอร์เนต

Alice

Course 3: Alice in Wonderland

คอร์ส 3 อลิซในดินแดนมหัศจรรย์

Help them – and yourself – to improve reading,
writing, listening, understanding and speaking English.

ช่วยพวกเขาและตัวคุณเองในการเสริมสร้างทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ความเข้าใจ และการพูดภาษาอังกฤษ

Encourage them to develop useful skills in life:

กระตุ้นพวกเขาให้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต

writing, acting, singing, music, painting, costume design,
set design, photography, videoing, audio recording and
research on the internet.

ได้แก่ การเขียน การแสดง การร้องเพลง ดนตรี การวาดภาพระบายสี การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบงาน การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิโอ การบันทึกเสียง และการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต

Stage production

Stay connected to your children during their
teenage years.

พูดคุยและสื่อสารกับลูกๆ ของท่านในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่น

Help them prepare for the production of the play
by listening to the phonics with them and helping with

 • costumes,
 • props
 • and sound effects.

ช่วยพวกเขาในการจัดเตรียมการแสดงโดยฟังการออกเสียงสะกดคำ และช่วยเหลือด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และเสียงประกอบการแสดง

Help them to research European countries.

ช่วยเหลือพวกเขาในการค้นหาประเทศทางฝั่งยุโรป

Mowgli

Course 4: The Jungle Book

คอร์ส 4 เมาคลีลูกหมาป่า “The Jungle Book”

Mowgli is raised by a pack of wolves in the Indian jungle.

เมาคลีถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวหมาป่าฝูงหนึ่งในป่าดงดิบของอินเดีย

Many animals help him in his battle against Shere Khan, the man eating tiger.

สัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือเมาคลีในการต่อสู้กับตัวร้าย ที่กินเสือเป็นอาหาร

Listen and read together.

ฟังและอ่านไปพร้อมๆ กัน

Discuss how to end the play.

ร่วมกันอภิปรายถึงตอนจบของเรื่อง

rehearsal

Drama director, Shaun MacLoughlin, rehearses The Jungle Book

Help with scenery, costumes, props, sound effects and music.

ช่วยกันทำฉาก เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่ง เสียงและดนตรีประกอบ

Listen to and sing “The Bare Necessities”.

ฟังและร้องเพลง “The Bare Necessities”

Help them research India on the internet or in books.

ช่วยกันค้นคว้าเกี่ยวกับประเทศอินเดียในอินเทอร์เน็ต และหนังสือ

Help them prepare a stir fry recipe.

ช่วยพวกเขาเตรียมส่วนประกอบของการผัด

Have fun dressing up as animals,
and rehearsing the play.

สนุกไปกับการแต่งกายเป็นสรรพสัตว์ และการฝึกซ้อมการแสดง

Map

Course 5: Treasure Island

คอร์ส 5 เกาะแห่งสมบัติ

Young Jim discovers a map showing the
way to buried treasure, but the evil pirates
plan to keep the gold for themselves.

ยัง จิม ได้ค้นพบแผนที่ที่นำไปสู่เกาะแห่งสมบัติ แต่โจรสลัดผู้ชั่วร้ายวางแผนที่จะเก็บสมบัติและทองคำไว้เป็นของตนเอง

Help your child prepare for an
apprenticeship or university and life
by developing many skills.

ช่วยลูกของคุณเตรียมตัวเข้าสู่การฝึกงานหรือชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับพวกเขา
Cast

Encourage your child to be a writer, actor,
singer, musician, artist, costumier, photographer,
advertiser, sound recordist or film director.

กระตุ้นลูกของคุณให้ลองเป็นนักเขียน นักแสดง นักร้อง นักดนตรี ศิลปิน ผู้จัดการเครื่องแต่งกาย ช่างภาพ นักโฆษณา ช่างบันทึกภาพ และเสียง

Help him/her to research sailing ships,
exploration and pirates.

ช่วยพวกเขาในการค้นหาการเดินเรือ สำรวจเส้นทาง และโจรสลัด

Connect with your child by helping with the
production.

มีปฏิสัมพันธ์กับลูกของคุณ โดยช่วยพวกเขาในเรื่องการจัดทำการแสดง

You too will learn English this way.

คุณเองก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีเดียวกัน
Beauty

Course 6: Sleeping Beauty

คอร์ส 6 เจ้าหญิงนิทรา

Encourage your children to channel their energy
into creative teamwork.

กระตุ้นลูกๆ ของคุณให้กระตือรือร้นในการสร้างสรรค์งานเป็นทีม

Enjoy the story of Beauty and how she overcomes
the spell put on her by the wicked witch.

เพลิดเพลินไปกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เธอทำอย่างไรจึงสมารถเอาชนะแม่มดใจร้ายได้

Encourage your children to become confident,
inventive and self reliant.

กระตุ้นลูกๆ ของคุณให้มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และ เชื่อในการตัดสินใจของตนเอง

Angelina Jolie

Help them design sets, find props
and pre-record sound effects and music.

ช่วยพวกเขาในการออกแบบการแสดง หาอุปกรณ์ตกแต่ง ทดลองบันทึกเสียงและดนตรีประกอบ

Sing together: “Some day my prince will come.”

ร่วมกันร้องเพลง: “Someday my prince will come.”

Try, together, to see Angelina Jolie in the film ‘Malificent’.

ลองช่วยกันอีกครั้งในการค้นหาแองเจลิน่า โจลี ในภาพยนต์เรื่อง ‘Malificent’.

Encourage them to research ballet, Russia and classical music
– especially Tchaikovsky.

กระตุ้นพวกเขาในการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับ บัลเลต์ รัสเซีย และดนตรีคลาสสิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tchaikovsky

David

Course 7: David Copperfield

“Of all my books I like this the best”,
said the famous novelist, Charles Dickens.

“ในบรรดาหนังสือของผมทั้งหมด ผมชอบเล่มนี้ที่สุด”

It is inspired by Dickens’s own life

เขียนโดยได้แรงบรรดาลใจจากชีวิตจริงของดิคเคนเอง

and tells David’s story from birth to maturity,
his challenges, enemies and friends.

และเล่าเรื่องราวชีวิตของดิคเคน ตั้งแต่เกิดจนโต, ความท้าทายต่างๆ, มิตรและศัตรู

Queen Victoria

Sing the song: I Lived a Happy Life.

ร้องเพลง I Lived a Happy Life

Learn some slang used by Dickens’ characters.

เรียนรู้คำสแลงที่ใช้โดยตัวละครของดิคเคน

Help research into the British Empire
and Queen Victoria.

ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรอังกฤษและราชินีวิกตอเรีย

Help your teenage son or daughter to prepare the play,
which will, in turn, be a good preparation for life.

ช่วยลูกชายหรือลูกสาวของคุณเตรียมตัวในการแสดงละคร ซึ่งก็เหมือนกับการจัดเตรียมชีวิตที่ดีให้กับพวกเขา

Claire Danes and Leonardo diCaprio

Course 8: Romeo and Juliet

คอร์ส 8 โรมิโอ กับ จูเลียต

It’s the world’s most famous love story.

เรื่องราวยอดนิยมสุดคลาสสิคของ

William Shakespeare is considered
the world’s greatest writer.

วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ นักเขียนผู้โด่งดังและยิ่งใหญ่ของโลก

Your daughter could sing “Feel pretty” and your son
“I just met a girl named Maria” from West Side Story.

ลูกสาวของคุณควรจะร้อง “Feel pretty” ได้ และลูกชายของคุณก็ควรจะร้อง“I just met a girl named Maria” จากเรื่อง West Side Story.

Shakespeare

See some films inspired by Romeo and Juliet.

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Romeo and Juliet

There are many excellent ones.

และในนั้นก็มีเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่หลายเรื่องทีเดียว

Stay connected to your children by thinking
of ways to help with the production.

พูดคุย สื่อสารกับลูกๆ โดยช่วยกันคิดหาวิธีการสร้างสรรค์งานแสดง

Help your son or daughter prepare masks and
Capulet or Montague coats of arms for the stage.

ช่วยลูกๆ ของคุณในการจัดเตรียมหน้ากาก หรือชุดคลุมของคาปูเล็ต หรือ มองตะคิว (พระนางของเรื่อง) เพื่อใช้ในการแสดง

Subscriptions

Our subscriptions give you access to current course documents and other related resources. Each course contains 8 – 10 modules and is available in alternative versions, tailored to the needs of parents or teachers.

£10 basic subscription

 • Kindergarten and elementary courses
 • Elementary and secondary courses
 • Kindergarten and secondary courses

£15 full subscription

 • Kindergarten, elementary and secondary courses.